مقياس استفاده آسيب زا از تلفن همراه

10,000 ریال

توضیحات

استفاده آسيب زا از تلفن همراه

استفاده آسيب زا از تلفن همراه که گاهاَ استفاده افراطی از تلفن همراه يا استفاده بيمارگونه از تلفن همراه نيز خوانده ميشود يکی از اختلالات جديد مرتبط با تکنولوژی است. استفاده آسيب زا تلفن همراه وضعيتی است که در آن از تلفن همراه بيش از حد استفاده ميشود و مشغله ذهنی زيادی به وجود می آورد.

به دنبال گسترش مشکل استفاده بی رویه از تلفن همراه، جنارو، فلورس، گومز، گونزالز، جیل، کابالو 1در سال 2007 اقدام به ساخت يک پرسشنامه برای سنجش آن کردند .

هرچه نمره فرد بالاتر باشد نشان دهنده استفاده مفرط او از تلفن همراه است. مقياس استفاده بی‌رویه از تلفن همراه (COS) که معادل انگليسی آن Cell-Phone over-use scale است يک پرسشنامه 21 سؤالی است (نسخه اصلی 23 سوالی) که به منظور سنجش استفاده آسيب­زا از تلفن همراه تهیه شده است. اين مقياس بر اساس ده شاخص روانشناختی از DSM-IV3 تهیه شده است.

نمره گذاری

مقياس استفاده آسیب زا از تلفن همراه (COS) هيچ خرده مقياسی ندارد و در يک طيف لیکرت شش گزینه ای از هرگز=1، تقریباً هرگز=2، برخی اوقات=3، اغلب=4، تقریباً همیشه=5، همیشه=6 نمره گذاری می شود. نمره آزمودنی در این پرسشنامه از جمع نمرات هر زیر مقیاس به دست می آید. کسب نمره بالای 75 در پرسشنامه نشان از استفاده کننده مفرط، کسب نمره بالای 26 تا 75 استفاده کننده معمولی و کسب نمره 25 و پايين تر استفاده کننده کم است.

زیر مولفه ها

این پرسشنامه زیر مقیاس یا زیر مولفه ندارد.

روایی و پایایی

در پژوهشی که به منظور بررسی روايی و پايایی نسخه فارسی اين پرسشنامه انجام شده است. درخصوص تعیین روایی مقیاس (COS) با استفاده از روش همسانی درونی نتایج نشان داد که کلیه گویه­های مقیاس استفاده آسیب زا از تلفن همراه از روایی مطلوبی بر خوردار است. بر اساس نتایج بدست آمده ۲۱سوال از پرسشنامه دارای روایی مطلوب بودند. نتایج فوق با یافته­های جنارو و همکاران (۲۰۰۷) که ضریب همسانی درونی را روی دانشجویان اسپانیایی 87/0 گزارش دادند همسو است. پایایی آزمون به روش آلفای کرانباخ 903/0 محاسبه شد. محاسبه پایایی بازآزمایی مقیاس
714/0= r محاسبه شد که در سطح 001/0 معنی دار بود. همچنين بررسی اعتبار تنصيف حاکی از آن بود که بين دو نيمه آزمون تفاوت معنا داری وجود ندارد. در کل يافته ها نشان داد که مقياس فوق ابزاری معتبر برای انجام تحقيقات ميدانی است و روايی و پايانی آن رضايت بخش است (گل محمديان و ياسمی نژاد،1390).

اطلاعات بیشتر

ویژگی اول

صفت اول, صفت دوم, صفت سوم, صفت چهارم

ویژگی دوم

صفت اول, صفت دوم, صفت سوم