تلفیق بازی و یادگیری برای کودکان در صورت همراه شدن با اصول طراحی بازی راهی موثر در جهت تقویت کارکردهای مغز و جبران یادگیری های مدرسه است.